Stanovisko ASPOS – webinář k novému spotřebnímu koši 24.4.2024

Zástupci meziresortní skupiny, která má na starost změnu spotřebního koše, svolali webinář k chystaným změnám ve spotřebním koši.

Na tento webinář se přihlásilo přes 3000 a následně zúčastnilo cca 1700 posluchačů, což svědčí o tom, že o toto téma je ve školních jídelnách velký zájem. Webináře se zúčastnila hlavní koordinátorka projektu Máme to na talíři (SZÚ) Mgr. Alexandra Košťálová, Mgr. Martin Krobot, MUDr. Eliška Selinger a Ing. Petra Zukalová.

V ASPOS tuto iniciativu vítáme a doufáme, že meziresortní skupina v započatém kurzu otevřené komunikace bude pokračovat i nadále. Dosavadní nedostatek komunikace ze strany autorit a kusé informace v médiích, které se bohužel daly interpretovat různými způsoby, skutečně vytvářely prostor pro spekulace.

V průběhu zhruba hodiny a půl nás představitelé meziresortní skupiny seznámili s významnými změnami ve spotřebním koši, které se připravují. Celý koncept změny je již hotový a nyní v květnu a červnu bude probíhat pilotní provoz na 29 jídelnách v celé republice (zhruba z každého kraje 2 jídelny). V červenci a srpnu bude tým odborníků meziresortní komise zpracovávat výsledky pilotního provozu a po prázdninách se hotový materiál pro změnu vyhlášky pro školní stravování předá ministerstvům, aby mohlo proběhnout připomínkování. Pokud tento proces proběhne hladce, mohl by nový spotřební koš platit od školního roku 2025/26.

V rámci ASPOS jsme připraveni se v případě zájmu zapojit do pilotního testování, které vnímáme jako velmi důležité. Věříme, že pilotní testování bude objektivně provedeno a posouzeno a pozitivně ovlivní výsledek připravovaných změn. Rovněž doufáme, že budeme všichni následně seznámeni s hotovým materiálem, vzniklým na základě pilotního testování, dříve, než bude předán k připomínkování na jednotlivá ministerstva.  Zabrání se tak přenosům mýtů a zkreslených informací.

I přes krátkou dobu trvání webináře zaznělo velké množství informací, takže všichni posluchači budou potřebovat nějaký čas, než všechny informace vstřebají. Je řada otázek, které zůstaly otevřené, a proto je dobře, že se všichni můžeme dotázat odborníků na adrese: spotrebni.kos@szu.cz

Namátkou nás napadají tyto otázky:

  1. Bylo představeno schéma nového spotřebního koše, ale ne s gramy v jednotlivých komoditách. To je zásadní věc. Zvýšení ryb a změny u dalších komodit – o kolik gramů na den. Domníváme se, že z představené frekvence rybích pokrmů nebude navýšení tak nepatrné, jak se na webináři ujišťovalo. Ale bez konkrétních dat nemůžeme soudit. Stejná situace je u dalších komodit, u kterých se změny chystají.
  2. Zpřísnění tolerance, kdy u třech komodit je rozptyl pouze +/- 10 % a i u některých dalších je rozptyl snížen, vnímáme jako krok zpět. Takto byl nastaven spotřební koš v původní vyhlášce č. 48/1993 a praxe ukázala, že to bylo do značné míry problematické, proto se změnila tolerance na +/- 25 %, což jídelnám pomohlo v plnění.
  3. Na webináři bylo představeno několik výživových doporučení, se kterými pracovní skupina pracuje. Ale nebylo prezentováno konkrétní výživové doporučení, ze kterého bude spotřební koš vycházet, z čeho bude počítán. Protože dochází k výraznému posunu k rostlinné stravě, je důležité přesně znát zdroj. A je to zcela nezbytné z hlediska školského zákona, který výslovně určuje, že školní stravování se řídí výživovými normami, ne doporučením. V první vyhlášce se spotřebním košem byly tyto výživové dávky uvedeny přímo ve vyhlášce. Budeme tedy s nimi seznámeni i my a další odborná veřejnost, které se změny budou dotýkat?

Otázek k webináři bude ještě hodně. Je pochopitelné, že za hodinu se nedá takto zásadní změna vysvětlit do podrobností, a proto by bylo dobré se dále ptát a dávat věci do souvislostí. Na základě webinářů a vašich dotazů můžeme sestavit ucelený materiál otázek, který odešleme na uvedenou adresu SZÚ a pokud dostaneme odpověď, budeme vás informovat, nebo se nám podaří vyvolat další webinář, který nám na otázky odpoví.

Z dlouhodobého hlediska je důležité si uvědomit, že rostoucí tlak na změny a měnící se nároky na kvalitu stravy ve školních jídelnách musí jít ruku v ruce i se zlepšováním podmínek ve školních jídelnách samotných. To je něco, o co budeme i nadále usilovat.

V první řadě musí být ve školních jídelnách dostatek kvalifikovaného a dobře zaplaceného personálu, který dle nového spotřebního koše bude v následujících letech vařit.

Výkonný výbor ASPOS


Svolání členské schůze ASPOS

V souladu s § 13 stanov ASPOS svolávám členskou schůzi ASPOS elektronickou formou. Bude se konat od 2. 5. 2024 10:00 do 9. 5. 2024 10:00. Schůze bude zahájena společným cca hodinovým webinářem a bude pokračovat korespondenčním hlasováním elektronickou formou po dobu 7 dnů.

 

Na webinář se připojíte přes tento odkaz  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWNkOWE0YzItMjAyMS00YWQ0LWI5YTItYTAwNDdiYWYwZDdj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22433cb759-d9e4-4241-aa5e-8a44fdd70abd%22%2c%22Oid%22%3a%22e354d632-771a-4193-a729-7e9c81906078%22%7d

 

Program:

- technická příprava a kontrola připojení na webinář proběhne 2. 5. 2024 od 9:00 do 9:30 hodin

- úvodní webinář proběhne dne 2. 5. 2024 od 10:00 hodin do cca 11:00

- program webináře:

- představení nového zaměření ASPOS

- představení členů nového výboru

- zpráva o činnosti nového výboru od 21. 2. 2024

- vysvětlení způsobu korespondenčního hlasování

- diskuse

- elektronické korespondenční hlasování

- ukončení hlasování dne 9. 5. 2024 v 10:00 hodin

- zveřejnění výsledků všem členům do dvou pracovních dnů

 

Pokud se člen ASPOS z jakýchkoliv důvodů nezúčastní úvodního webináře, získá veškeré informace na stránkách www.aspos.cz. Některé stručné informace může získat již nyní:

Nové zaměření: https://aspos.cz/doc/cinnost-asposu-od-roku-2022-a-co-bude-dal-180/doc-msg-public.htm

Nové složení výboru: https://aspos.cz/doc/novy-vykonny-vybor-aspos-183/doc-msg-public.htm

 

I bez účasti na úvodním webináři bude moci každý člen ASPOS hlasovat o jednotlivých členech výboru až do 9. 5. 2024 do 10:00 hodin.

Jakékoliv dotazy a připomínky k navrženému programu i ke složení výboru ASPOS můžete již nyní zasílat na adresu mail@aspos.cz

S některými členy nového výboru se můžete osobně potkat i na nadcházejících konferencích Jídelny.cz v průběhu dubna:

https://jidelny.cz/projekt-akce/konference-hromadneho-stravovani-2024/

 

Těším se na setkání se všemi členy na členské schůzi.

 

Vladimír Bureš, pověřený člen výkonného výboru ASPOS

(zpráva byla původně publikována 2. dubna 2024 na staré verzi webové stránky aspos.cz)


Nový výkonný výbor ASPOS

Výkonný výbor ASPOS fungoval v nezměněném složení prakticky 20 let. Stávající členové výboru cítili, že je třeba provést generační i odbornou obměnu. Proto jsme po delším hledání změnili a rozšířili složení výkonného výboru takto:

Ing. Pavel Ludvík a Mgr. Jiří Plzák z výkonného výboru odstoupili.
Ing. Lucie Janotová odstoupila z funkce předsedy ASPOS

V souladu se stanovami jsme dne 21. 2. 2024 doplnili výkonný výbor o tyto nové členy:
Bc. Anna Packová
Mgr. Alena Strosserová
Mgr. Adam Kilberger
Lukáš Doubek
MUDr. Vlastimil Bureš

Výbor je doplněný, aktivně pracuje a připravuje změny, které představí na jarních konferencích Jídelny.cz. Na těchto konferencích bude vždy několik členů nového výkonného výboru přítomno. Budeme rádi, když se jarních konferencí členové ASPOS zúčastní a osobně se členy výboru v kuloárech prodiskutují jejich nové záměry nebo i vlastní náměty, jak uchovat a zlepšit školní stravování v ČR. Složení nového výboru ještě musí potvrdit členská schůze, kterou připravujeme.

Stručné představení nového výkonného výboru:

Bc. Anna Packová
Dlouhé roky působila jako metodička školního stravování v Brně, následně pracovala ve Státním zdravotním ústavu opět převážně v oblasti školního stravování.

Mgr. Alena Strosserová
Mnoho let pracuje v pozici metodičky školního stravování v Praze.

Ing. Lucie Janotová, Ph.D.
Uznávaná odbornice na oblast hygieny, HACCP, bezpečnosti potravin, dlouholetá předsedkyně ASPOS.

Mgr. Adam Kilberger
Výkonný ředitel VIS Plzeň.

Lukáš Doubek
Ředitel Jídelny.cz.

MUDr. Vlastimil Bureš
Kromě medicíny dlouholetý specialista na daně a účetnictví.

Ing. Vladimír Bureš
Zakladatel firmy VIS Plzeň, odborník na ekonomiku a management ve školním stravování.

(zpráva byla původně publikována 21. března 2024 na staré verzi webové stránky aspos.cz)


Činnost Asposu od roku 2022 a co bude dál

Návštěvníkům webu ASPOS jistě neuniklo, že jsme se odmlčeli v pravidelném zveřejňování odborných článků. Znamená to, že ASPOS nic nedělá? Určitě ne.

Činnost ASPOSu od roku 2022 a co bude dál

Návštěvníkům webu ASPOS jistě neuniklo, že jsme se odmlčeli v pravidelném zveřejňování odborných článků. Znamená to, že ASPOS nic nedělá? Určitě ne. Hlavním důvodem bylo, že stávající forma článků duplikovala informace, které stejní autoři pravidelně zveřejňují na informačním portálu Jídelny.cz. Nasměrováním všech informací na jedno místo zjednodušujeme přístup k informacím jak pro členy ASPOS, tak i pro ostatní vedoucí a ředitelky školních jídelen.

ASPOS ale přes svůj velmi skromný rozpočet nezahálel. V dalším textu připomenu ty nejdůležitější aktivity.

Výběrová řízení na potraviny
V souvislosti se změnou zákona o veřejných zakázkách se na začátku roku 2023 objevily spekulace, že školní jídelny budou muset dělat komplikovaná výběrová řízení na nákup potravin. Ta situace byla opravdu velmi nejasná, všichni právníci se shodovali, že znění zákona připouští nejrůznější výklady. Proběhla řada průzkumů, jednání, dotazování na ministerstvech. Výsledkem je publikovaný článek na portálu Jídelny.cz "Na potraviny se výběrová řízení dělat nemusí" a k dispozici ke stažení je i návrh vnitřní směrnice, která dobře chrání jídelny před případnou kontrolou, která by provádění výběrových řízení požadovala.

Činnost týmu expertů ASPOS
Jde o skupinu aktivních vedoucích (členů ASPOS), které si rozdělili mezi sebe všechny odborné oblasti školního stravování a pravidelně odpovídají na všechny došlé dotazy, které se týkají řízení školní jídelny. Jde o stovky dotazů. Tato činnost není nijak honorovaná, ale je velmi přínosná. Někteří členové týmu výrazně přispěli při vyjasňování již zmíněné problematiky výběrových řízení na potraviny.

Ochrana před násilným převzetím
Čas od času se objevují snahy převzít dobře fungující jídelnu do rukou soukromé firmy. Ne vždy jsou tyto snahy transparentní a právně čisté. Tam kde se na nás člen ASPOS obrátí, poskytujeme mu maximální operativní podporu, aby vzniklou situaci zachránil.

Ochrana před nepřiměřeným tlakem kontrolních orgánů
Občas dochází při kontrole ke sporu, zda požadavek kontrolního orgánu je oprávněný. Pokud se na nás obrátí člen ASPOS ještě v průběhu kontroly, okamžitě mu pomáháme spor s kontrolou urovnat tak, aby nedošlo k zápisu do protokolu ani k pokutě. A v těch opravdu sporných případech se nám to většinou daří vyřešit ve prospěch člena ASPOS.

Budoucnost ASPOSu
V současné době připravujeme změny, které se v roce 2024 pozitivně dotknou každého člena. Ještě není vše v definitivní podobě, ale hlavní změny lze shrnout do následujících bodů:
- změníme a rozšíříme výbor ASPOS
- více se zaměříme na lobbing na ministerstvech a u kontrolních orgánů
- nově se začneme věnovat i pracovně-právním otázkám
- začneme usilovat o důstojné odměňování pracovníků školních jídelen

 

(zpráva byla původně publikována 31. října 2023 na staré verzi webové stránky aspos.cz)


asociace společného stravování, z.s.

Klášterní 17a, Plzeň 326 00

mail@aspos.cz
+420 123 456 789

© 2024 Aspos.cz. Všechna práva vyhrazena

Stanovy

Výkonný výbor

asociace společného stravování, z.s.

Klášterní 17a, Plzeň 326 00

mail@aspos.cz
+420 775 210 897