Stanovy

Stanovy Asociace společného stravování, z.s.

I. Základní ustanovení
Asociace společného stravování, která byla založena dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „OZ“), tedy od 1. 1. 2014, považuje za spolek ve smyslu § 3045 OZ ve spojení s § 214 a násl.

§ 1 Název spolku
Název spolku je Asociace společného stravování, z.s. (zkrácený název ASPOS).

§ 2 Sídlo spolku
Asociace společného stravování, z.s. sídlí na adrese: Klášterní 2676/17a, 326 00 Plzeň, Česká republika.

§ 3 Charakter spolku
ASPOS je nezávislou a demokratickou profesní organizací, která na principu dobrovolného členství sdružuje fyzické a právnické osoby působící v oblasti společného stravování (stravovacích služeb) v České republice. ASPOS je právnickou osobou s působností na území celé ČR.

II. Činnost spolku

§ 4 Cíle spolku
Cíli jsou zejména:

 • sdružovat a organizovat osoby působící v oblasti společného stravování v České republice,
 • sjednocovat, prosazovat, obhajovat a ochraňovat názory a zájmy členů ASPOS,
 • zastupovat členy ve vztahu ke státním a jiným orgánům v ČR na všech úrovních jednání legislativních, administrativních a při schvalování různých regulačních mechanizmů a metodických materiálů,
 • vytvářet povědomí o kvalitách společného stravování v ČR v rámci EU.

§ 5 Hlavní činnost spolku
Pro zajištění svých cílů bude asociace vydávat tiskové zprávy a publikovat na internetu, spolupracovat při tvorbě a změnách legislativních norem a dalších předpisů týkajících se společného stravování, předkládat stanoviska, návrhy a petice, informovat členy a veřejnost o činnosti, spolupracovat se sdruženími, společnostmi a spolky obdobného poslání a zaměření v ČR i v zahraničí. Může pořádat přednášky, kurzy, semináře, konference a další odborné akce zaměřené na komplexní problematiku společného stravování, a to jak pro členy asociace, tak i pro jiné osoby.

III. Členství ve spolku

§ 6 Podmínky členství
Členem ASPOS se může stát kterákoliv fyzická osoba starší 18 let nebo i právnická osoba, která vyjádří v písemné či elektronické přihlášce souhlas se stanovami asociace. Je-li členem spolku právnická osoba, zastupuje ji statutární orgán, ledaže právnická osoba určí jiného zástupce.

Po doručení přihlášky vyzve Výkonný výbor zájemce k úhradě členského příspěvku. Podle přihlášek eviduje Výkonný výbor své členy.
Členství zaniká následující způsoby:

 • dobrovolným vystoupením člena, členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství,
 • nezaplacením členských příspěvků,
 • úmrtím člena nebo prohlášením člena za mrtvého (v případě občana ČR);
 • vyloučením člena, členství končí dnem doručení písemného rozhodnutí o vyloučení člena z ASPOS vyloučenému členovi, není-li v rozhodnutí uvedeno jinak;
 • Výkonný výbor má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje cíle spolku, nebo pro porušení členských povinností dle § 7 těchto stanov,
 • zánikem spolku.

Při zániku členství propadají již uhrazené členské příspěvky ve prospěch spolku.

§ 7 Povinnosti členů
Úplně a pravdivě vyplnit údaje požadované v žádosti o přijetí do ASPOS, informovat orgány spolku o všech změnách v uvedených údajích, dodržovat stanovy spolku a chránit a zachovávat jeho dobré jméno, podporovat dosažení cílů a realizaci programu spolku a platit členské příspěvky ve stanovené výši a termínu.

§ 8 Práva členů
Volit a být volen do orgánů spolku, účastnit se akcí pořádaných spolkem, být informován o činnosti a hospodaření a vyjadřovat se k nim, požadovat řešení svých oprávněných profesních zájmů dle stanov ASPOS.

Členové vykonávají svá práva osobně nebo prostřednictvím zplnomocněného zástupce.

§ 9 Seznam členů
Spolek vede seznam členů. Seznam členů je neveřejný.

IV. Orgány spolku
§ 10 Organizační struktura ASPOS

Organizační strukturu ASPOS tvoří tyto orgány:

 • Výkonný výbor v čele s předsedou.
 • Členská schůze

§ 11 Výkonný výbor
Výkonný výbor je nejvyšším orgánem spolku. Členové výkonného výboru vykonávají své funkce i po uplynutí doby, na kterou byly zvoleny (jsou voleni na dobu pěti let), a to až do zvolení nových členů. Výkonný výbor má 3-9 (tři až devět) členů, členem Výkonného výboru může být pouze člen ASPOS. Výkonný výbor se schází na pravidelných jednáních dle potřeby spolku, nejméně však dvakrát ročně. Jednání svolává pověřený člen Výkonného výboru alespoň 15 (patnáct) dnů před datem konání Výkonného výboru. Mimořádné zasedání se koná na žádost nadpoloviční většiny členů Výkonného výboru. Jednání Výkonného výboru může probíhat i elektronickou formou. V takovém případě předseda předem určí formu (např. e-mail), časový rozsah a příp. další pravidla pro hlasování.

Výkonný výbor schvaluje stanovy a jejich změny a podává jejich výklad, rozhoduje o výši členských příspěvků, rozhoduje o záležitostech zásadního právního, organizačního a finančního charakteru, rozhoduje o vyloučení člena (dle § 6 těchto stanov), schvaluje výroční zprávu spolku, program činnosti, rozpočet na příští rok a roční závěrku hospodaření.

Výkonný výbor je usnášení schopný tehdy, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Usnesení lze přijmout i na základě písemného nebo elektronického vyjádření nepřítomného člena Výkonného výboru. V případě rovnosti hlasů při jednání Výkonného výboru rozhoduje hlas předsedy.

Členství ve Výkonném výboru končí dnem úmrtí člena nebo jeho písemným prohlášením o odstoupení z funkce předaným jinému členu Výkonného výboru. Pokud klesne počet členů pod tři, zbývající členové výbor doplní o nové členy a svolají členskou schůzi k jejich potvrzení ve funkci.

§ 12 Předseda
Předseda je statutárním orgánem spolku. Jménem Výkonného výboru a celého spolku jedná předseda, který je oprávněn přijímat právní závazky a podepisovat právní dokumenty. Předseda je volen členy Výkonného výboru v rovné a přímé volbě. Předseda se funkce ujímá v den následující po dni volby. Předseda může plnou mocí pověřit i další členy ASPOS, aby v určitých otázkách jednali jménem ASPOS.

§ 13 Členská schůze
Členská schůze je orgánem spolku. Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů spolku, resp. jejich zvolených zástupců.
Členská schůze se koná dle potřeby spolku, nejméně však jednou za tři roky, jinak též, požádá-li o svolání alespoň třetina členů spolku.

Termín členské schůze, její program a formu a také způsob hlasování vyhlašuje pověřený člen Výkonného výboru třicet dnů před datem konání, a to a stránkách www.aspos.cz a u členů, kteří vyslovili souhlas s elektronickým zasíláním pozvánek, ještě na e-mailovou adresu člena.

Členská schůze probíhá většinou elektronickou formou v předem určeném časovém rozsahu.

Na jednání Členské schůze je projednávána zásadní a koncepční problematika. Členská schůze zejména volí Výkonný výbor spolku, vyjadřuje se k projednávanému programu, členové se mohou zapojit do diskuze.

Každý člen je oprávněn zúčastnit se Členské schůze. Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jí alespoň 20% všech členů. Členská schůze rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Každý člen má při hlasování jeden hlas, hlasy členů si jsou rovny.

Pokud se členské schůze účastní méně než 20% všech členů, vyhlásí předseda Výkonného výboru nejméně 7 dní předem náhradní termín členské schůze.
Tato náhradní schůze je usnášeníschopná při jakémkoliv počtu zúčastněných členů.

V. Majetek spolku a způsob hospodaření s ním

§ 14 Finanční zabezpečení činnosti spolku
K zajištění své činnosti může spolek využívat zejména, nikoliv však pouze, tyto prostředky:
členské příspěvky, dotace, dary, odkazy, granty a výnosy z vlastní činnosti.

§ 15 Zásady hospodaření s prostředky a majetkem spolku
ASPOS je právním subjektem, který nese plnou zodpovědnost za své hospodaření.
Hospodaření spolku se řídí obecně platnými právními předpisy. Majetek a prostředky spolku smí být využívány pouze k účelům, které jsou v souladu se stanovami. Prostředky je dále možno použít k úhradě nákladů na vlastní správu a rozvoj činnosti spolku.

VI. Zánik spolku

§ 16 Zánik spolku
ASPOS může zaniknout jednomyslným rozhodnutím Výkonného výboru. Součástí rozhodnutí o zániku spolku musí být i způsob naložení s jeho majetkem. Dále může spolek zaniknout i z jiného důvodu stanoveného zákonem.

VII. Platnost stanov, závěrečná ustanovení

§ 17 Platnost stanov
V záležitostech, které nejsou upraveny v těchto stanovách, platí ustanovení občanského zákoníku.

§ 18 Závěrečná ustanovení
Znění těchto stanov bylo schváleno Výkonným výborem dne 9. února 2024 a ke stejnému dni nabyly účinnosti. Tyto stanovy nahrazují stanovy ze dne 9. října 2017.