Stanovisko ASPOS – webinář k novému spotřebnímu koši 24.4.2024

Zástupci meziresortní skupiny, která má na starost změnu spotřebního koše, svolali webinář k chystaným změnám ve spotřebním koši.

Na tento webinář se přihlásilo přes 3000 a následně zúčastnilo cca 1700 posluchačů, což svědčí o tom, že o toto téma je ve školních jídelnách velký zájem. Webináře se zúčastnila hlavní koordinátorka projektu Máme to na talíři (SZÚ) Mgr. Alexandra Košťálová, Mgr. Martin Krobot, MUDr. Eliška Selinger a Ing. Petra Zukalová.

V ASPOS tuto iniciativu vítáme a doufáme, že meziresortní skupina v započatém kurzu otevřené komunikace bude pokračovat i nadále. Dosavadní nedostatek komunikace ze strany autorit a kusé informace v médiích, které se bohužel daly interpretovat různými způsoby, skutečně vytvářely prostor pro spekulace.

V průběhu zhruba hodiny a půl nás představitelé meziresortní skupiny seznámili s významnými změnami ve spotřebním koši, které se připravují. Celý koncept změny je již hotový a nyní v květnu a červnu bude probíhat pilotní provoz na 29 jídelnách v celé republice (zhruba z každého kraje 2 jídelny). V červenci a srpnu bude tým odborníků meziresortní komise zpracovávat výsledky pilotního provozu a po prázdninách se hotový materiál pro změnu vyhlášky pro školní stravování předá ministerstvům, aby mohlo proběhnout připomínkování. Pokud tento proces proběhne hladce, mohl by nový spotřební koš platit od školního roku 2025/26.

V rámci ASPOS jsme připraveni se v případě zájmu zapojit do pilotního testování, které vnímáme jako velmi důležité. Věříme, že pilotní testování bude objektivně provedeno a posouzeno a pozitivně ovlivní výsledek připravovaných změn. Rovněž doufáme, že budeme všichni následně seznámeni s hotovým materiálem, vzniklým na základě pilotního testování, dříve, než bude předán k připomínkování na jednotlivá ministerstva.  Zabrání se tak přenosům mýtů a zkreslených informací.

I přes krátkou dobu trvání webináře zaznělo velké množství informací, takže všichni posluchači budou potřebovat nějaký čas, než všechny informace vstřebají. Je řada otázek, které zůstaly otevřené, a proto je dobře, že se všichni můžeme dotázat odborníků na adrese: spotrebni.kos@szu.cz

Namátkou nás napadají tyto otázky:

  1. Bylo představeno schéma nového spotřebního koše, ale ne s gramy v jednotlivých komoditách. To je zásadní věc. Zvýšení ryb a změny u dalších komodit – o kolik gramů na den. Domníváme se, že z představené frekvence rybích pokrmů nebude navýšení tak nepatrné, jak se na webináři ujišťovalo. Ale bez konkrétních dat nemůžeme soudit. Stejná situace je u dalších komodit, u kterých se změny chystají.
  2. Zpřísnění tolerance, kdy u třech komodit je rozptyl pouze +/- 10 % a i u některých dalších je rozptyl snížen, vnímáme jako krok zpět. Takto byl nastaven spotřební koš v původní vyhlášce č. 48/1993 a praxe ukázala, že to bylo do značné míry problematické, proto se změnila tolerance na +/- 25 %, což jídelnám pomohlo v plnění.
  3. Na webináři bylo představeno několik výživových doporučení, se kterými pracovní skupina pracuje. Ale nebylo prezentováno konkrétní výživové doporučení, ze kterého bude spotřební koš vycházet, z čeho bude počítán. Protože dochází k výraznému posunu k rostlinné stravě, je důležité přesně znát zdroj. A je to zcela nezbytné z hlediska školského zákona, který výslovně určuje, že školní stravování se řídí výživovými normami, ne doporučením. V první vyhlášce se spotřebním košem byly tyto výživové dávky uvedeny přímo ve vyhlášce. Budeme tedy s nimi seznámeni i my a další odborná veřejnost, které se změny budou dotýkat?

Otázek k webináři bude ještě hodně. Je pochopitelné, že za hodinu se nedá takto zásadní změna vysvětlit do podrobností, a proto by bylo dobré se dále ptát a dávat věci do souvislostí. Na základě webinářů a vašich dotazů můžeme sestavit ucelený materiál otázek, který odešleme na uvedenou adresu SZÚ a pokud dostaneme odpověď, budeme vás informovat, nebo se nám podaří vyvolat další webinář, který nám na otázky odpoví.

Z dlouhodobého hlediska je důležité si uvědomit, že rostoucí tlak na změny a měnící se nároky na kvalitu stravy ve školních jídelnách musí jít ruku v ruce i se zlepšováním podmínek ve školních jídelnách samotných. To je něco, o co budeme i nadále usilovat.

V první řadě musí být ve školních jídelnách dostatek kvalifikovaného a dobře zaplaceného personálu, který dle nového spotřebního koše bude v následujících letech vařit.

Výkonný výbor ASPOS